Erfbelasting

VEELGESTELDE VRAGEN

Erfbelasting

Erfbelasting is een belasting die geldt voor ingezetenen en niet-ingezetenen die een erfenis hebben gekregen van een Nederlander. Niet-ingezetenen hebben de mogelijkheid gebruik te maken van het erfrecht van hun land van herkomst. De erfbelasting hangt af van de relatie die u had met de overledene, bijvoorbeeld uw vader, moeder, echtgenoot, echtgenote, enz.

Deze belasting wordt verhoogd als de band met de bloedverwant of persoon die u de erfenis heeft gegeven minder direct is.

Dat hangt ervan af of u een testament heeft, dan worden de erfgenamen bepaald. Als u geen testament heeft, bepaalt het erfrecht wie de erfgenamen zijn.

Het erfrecht verdeelt erfgenamen in 4 groepen en zij erven in de volgende volgorde:

 1. Echtgenoot, geregistreerd partner en eigen kinderen (geen adoptie- of stiefkinderen). Als uw kinderen niet meer leven: uw kleinkinderen.
  2. Ouders, broers en zussen. Als je broers en zussen niet meer leven: hun kinderen.3. grootouders4. grootouders

Als er helemaal geen erfgenamen zijn, gaat de erfenis naar de staat.

De Belastingdienst stuurt u een brief waarin staat of de erfgenamen aangifte moeten doen, dit gebeurt binnen 4 maanden na overlijden. In de brief staat ook wanneer ze de retour moeten sturen. De aangiftebrief wordt naar 1 van de erfgenamen gestuurd, meestal de partner of oudste kind van de overledene. Tenzij is meegedeeld dat een andere erfgenaam de contactpersoon is.

Als uit de nalatenschap blijkt dat er een executeur of notaris bevoegd is om de aangifte erfbelasting in te vullen, dan wordt de aangiftebrief naar die executeur of gemachtigde gestuurd.

Als u meer erft dan het vrijgestelde bedrag, moet u altijd aangifte doen.
Want dan moet u erfbelasting betalen.

Is er een executeur benoemd in het testament? De executeur doet dan aangifte erfbelasting voor alle erfgenamen.

Is er geen executeur benoemd of is er geen testament? Dan kunnen de erfgenamen kiezen:
– Elke erfgenaam doet voor zichzelf aangifte – Sommige erfgenamen doen samen aangifte en andere alleen voor zichzelf – De erfgenamen kiezen gezamenlijk wie voor alle erfgenamen aangifte doet Deze laatste optie is het handigst. Want dan kunt u op de inkomensverklaring zien of u 100% van de erfenis samen aangeeft. Dus niet te veel en niet te weinig.

-Als de overledene in Nederland woonde en zijn erfenis hoger is dan zijn vrijstelling. Kijk op de volgende pagina over ontheffingen

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/erfbelasting/content/vrijstelling-erfbelasting

-Als de overledene Nederlander was, korter dan 10 jaar buiten Nederland woonde en de waarde van zijn erfenis hoger is dan zijn vrijstelling.

Wanneer iemand overlijdt, gaat zijn erfenis over op de erfgenamen. Een nalatenschap bestaat uit alle bezittingen en schulden van de overledene. Erfgenamen zijn personen of instellingen die door overlijden iets ontvangen uit de nalatenschap van de overledene, zoals een geldbedrag of een waardevol voorwerp.

Als u zelf geen testament opstelt, bepaalt het erfrecht wie uw erfenis krijgt. Maar je kunt tijdens je leven dingen zelf repareren:

– Met een testament bepaalt u wat er met uw bezittingen gebeurt.
– Door tijdens uw leven te schenken, zorgt u voor een kleinere erfenis – Kijk voor vragen over erfenis of het maken van een testament op www.notaris.nl – Bij het Centraal Register Testamenten ( Centraal Testamentenregister ) kan achterhalen of de overledene een testament heeft gemaakt en bij welke notaris dit ligt.

U moet dit laten vastleggen in het testament, door een notaris.
In dat geval kunnen 1 of meerdere erfgenamen ‘vrij erven’ of ‘net erven’. Dit betekent dat de erfgenaam geen erfbelasting betaalt, uw andere erfgenamen betalen dan voor die erfgenaam erfbelasting uit de rest van uw nalatenschap. Er moet erfbelasting betaald worden.

U betaalt geen erfbelasting in Nederland als een van de volgende situaties van toepassing is:

Als u een deel van uw erfenis schenkt, wordt deze kleiner, waardoor uw erfgenamen na uw overlijden minder erfbelasting betalen.

Ja, maar dat hangt ervan af of u 4 maanden of meer uitstel wilt.

 1. a) Als u 4 maanden uitstel wilt
  U kunt 4 maanden uitstel krijgen vanaf de uiterste betaaldatum van de evaluatie als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

– Uw totale uitstaande schuld bij de Schatkist is niet hoger dan € 20.000.
Een belastingschuld waartegen u bezwaar heeft gemaakt en waarvoor u uitstel van betaling heeft gekregen, hoeft u niet te verantwoorden.– U heeft nooit uitstel van betaling gekregen wegens betalingsproblemen of verrekening met belastingteruggaaf.– U hebt wel geen aanslagen aanhangig waarvoor u een executoriale titel heeft gekregen. – Bent u ondernemer? Er is dus nog een voorwaarde. U heeft dus altijd op tijd aangifte gedaan.

 

 1. b) Wilt u langer dan 4 maanden uitstel?
  Dat kan ook. In dat geval wordt schriftelijk uitstel van betaling aangevraagd. In uw brief doet u een voorstel voor een betalingsregeling en geeft u uiterlijk aan wanneer u de termijnen van uw schuld gaat betalen.In uw brief moet staan:

– Het aanslagnummer (dit nummer vindt u op de aanslag)
– Uw naam, adres en telefoonnummer – Waarom u uitstel wilt – In hoeveel termijnen u wilt betalen Een overeenkomst op afbetaling kan maximaal 12 maanden duren. zolang uw aanvraag bij ons in behandeling is, zullen wij geen incasso-actie ondernemen.

U krijgt binnen 8 weken een brief van de Belastingdienst waarin staat of zij met u een betalingsregeling hebben getroffen en wat de voorwaarden daarvoor zijn.

Dan kan het zijn dat u de erfbelasting niet op tijd kunt betalen. Bijvoorbeeld omdat de woning te koop staat, maar nog niet is verkocht en u niet genoeg geld heeft om de erfbelasting te betalen. U kunt schriftelijk uitstel van betaling aanvragen. Het maakt niet uit of u nu al toegang heeft tot de woning of later. In de brief moet worden vermeld:

– Het aanslagnummer
– Het bedrag dat u moet betalen – Waarom u de erfbelasting niet op tijd kunt betalen – Hoe lang u uitstel wilt

Dit kan meer dan 12 maanden zijn. Of de Belastingdienst echt zo lang kan uitstellen, hangt van hen af. Zij kijken bijvoorbeeld of u in het verleden op tijd uw belastingen heeft betaald. U ontvangt dan binnen 8 weken een schriftelijke reactie. Soms voegen ze bepaalde voorwaarden toe, dat wil zeggen dat ze een garantstelling vragen, bijvoorbeeld een hypotheekrecht of een bankgarantie.

Als u geld erft, telt dat niet als inkomen, zoals loon of uitkering. Het telt echter als actief. Dit betekent dat als u in de loop van het jaar een erfenis ontvangt, dit geen invloed heeft op de toeslag van dat jaar. Als u een nalatenschap met een hoge waarde krijgt, moet u per 1 januari van het volgende jaar de waarde van de nalatenschap bekijken en nagaan of u de ontvangen subsidies of tegemoetkomingen kunt stopzetten.

Dat telt dus ook mee als activa voor de subsidies. Zij zien het als vermogenswaarde op 1 januari van het volgende jaar.

(A) Dat hangt af van een aantal factoren:

 

 1. Bent u enig erfgenaam of niet?

Heeft u het alleenrecht op de woning? Zo kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om de woning te houden: zelf bewonen of verhuren. U kunt de woning ook verkopen Zijn er meerdere erfgenamen? Zo kunt u bijvoorbeeld het huis verkopen en de boedel in geld verdelen. 1 van de erfgenamen kan ook het huis kopen en het deel van de andere erfgenamen kopen. Er zijn dus meerdere opties mogelijk.

 

 1. Is er een andere hypotheek?

Als u de erfenis onvoorwaardelijk aanvaardt, bent u ook verantwoordelijk voor de schulden. En dus ook voor een hypotheek die nog op het huis zit. Soms is aan de hypotheek ook een overlijdensrisicoverzekering gekoppeld. Als u betaalt, kan de hypotheek geheel of gedeeltelijk worden afgelost. Uw hypotheekverstrekker kan u hierover meer informatie geven.

 

 1. Wie woont er in het huis?

In het testament kan worden opgenomen dat er 1 erfgenaam in de woning mag wonen. Deze krijgt dan het ‘vruchtgebruik’ van de woning. De persoon is geen eigenaar van het huis, maar kan er wel in wonen zonder een vergoeding te hoeven betalen aan de eigenaar. De andere erfgenamen krijgen dan de ‘bloot eigendom’ van de woning. Dat wil zeggen: zij zijn de eigenaar van het huis, maar kunnen er zelf niet in wonen en mogen het niet verkopen, slopen of weggeven.

 

(B) Welke belastingen zijn van toepassing

Als u een huis erft, kunt u te maken krijgen met de volgende belastingen:

 1. Erfbelasting

Voor de erfbelasting van een woning gaan we uit van de waarde WOZ(opens in a new window) min de hypotheekschuld. U kunt kiezen welke WOZ-waarde u op uw aangifte vermeldt: vermeld de WOZ-waarde in het jaar van overlijden of de WOZ-waarde in het jaar na overlijden.

 

 1. inkomstenbelasting

De inkomstenbelasting over de woning is afhankelijk van of u de woning gaat bewonen, verhuren of leeg laten staan. Als u in de woning gaat wonen, geeft u dit aan in box 1. Gaat u er zelf niet in wonen? Dan wordt het tarief toegepast in box 3

Uitvaartkosten kunt u niet aftrekken bij uw aangifte inkomstenbelasting, maar sommige uitvaartkosten zijn wel aftrekbaar voor de erfbelasting. Wij hebben de kosten voor je op een rijtje gezet.

(A) Begrafeniskosten aftrekken bij uw aangifte erfbelasting
Op uw aangifte erfbelasting kunt u de normale kosten van een begrafenis of crematie aftrekken, bijvoorbeeld: – kleding en verzorging van de overledene – overlijdensberichten, bloemen, condoleanceregister en (porto) ) rouwkaarten en bedankkaartjes – Urn of kist, graf of andere rustplaats, grafsteen en grafplaatsen – Salontafel – Aula huren – Herdenking of kerkdienst (huur- en sprekerskosten) tot 1 jaar na overlijden

Een uitkering uitvaartverzekering moet in mindering worden gebracht op de kosten
Dekt de uitvaartverzekering (een deel van) de kosten? Begrafeniskosten kunnen dan worden verminderd met het bedrag dat de verzekeringsmaatschappij heeft uitgekeerd.Vergoedt de verzekeringsmaatschappij meer dan de werkelijke kosten van begrafenis of crematie? Dan moet u dat extra bedrag opnemen in uw aangifte erfbelasting.

Nee, over lijfrente- of pensioenuitkeringen hoeft u geen erfbelasting te betalen. Dit geldt ook als de lijfrente- of pensioenuitkering die u al ontving, is verhoogd door het overlijden van uw partner.

 

 1. De (hogere) uitkering kan ertoe leiden dat u meer erfbelasting moet betalen,
  omdat de partnervrijstelling wordt verlaagd tot de helft van de waarde van uw toekomstige toeslagrechten. Dit wordt ook wel pensioentoerekening genoemd.De vrijstelling voor partners in 2022 is 680.645 euro. Dat bedrag wordt door de verrekening dus lager, maar u heeft altijd recht op een minimale vrijstelling, hoe hoog uw nabestaandenpensioen ook is. Uw vrijstelling is minimaal € 175.837 in 2022. U betaalt geen erfbelasting als uw erfenis onder de vrijstelling blijft.

 

 1. Wij trekken een deel van de waarde van uw toekomstige aanspraken af van uw vrijstelling
  Wij bepalen de waarde van uw toekomstige aanspraken op basis van de hoogte van uw uitkeringen op jaarbasis en een vermenigvuldigingsfactor. Die factor hangt af van uw leeftijd toen uw partner overleed. Hoe ouder u bent op het moment van overlijden, hoe kleiner de factor.

Belastingrente wordt berekend bij een aanslag erfbelasting als:
– de aangifte erfbelasting wordt ingediend na de in de aangiftebrief vermelde datum, deze datum is ongeveer 8 maanden na de datum van overlijden, tenzij er sprake is van een bijzondere situatie. – De erfbelasting aangifte is onjuist of onvolledig – Dat is het wel afwijken van uw aangifte erfbelasting in de eindevaluatie
Er wordt geen belastingrente berekend voor overlijden van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2020.

U krijgt belastingrente terug als u belastingrente heeft betaald over uw aanslag erfbelasting en later blijkt dat deze aanslag te hoog was. De rente die u ontvangt, is de rente die u betaalde over het bedrag dat u ontvangt. Erfbelasting wordt terugbetaald als:

– De eindafrekening erfbelasting is lager dan de voorlopige afrekening
– U heeft gelijk met uw bezwaar dat de aanslag te hoog was – De Belastingdient gaat akkoord met uw verzoek om vermindering erfbelasting.

U maakt bezwaar met een brief. Doe dit binnen 6 weken na de evaluatiedatum. Stuur uw bezwaar naar het adres dat in de evaluatie staat vermeld.
U ontvangt binnen 12 weken na de evaluatiedatum een reactie van ons.

Heeft u of een andere erfgenaam een aangiftebrief van ons ontvangen? Dan moet u aangifte doen. Doe dit vóór de datum die in de aangiftebrief staat. Deze indieningsdatum is ongeveer 8 maanden na de datum van overlijden.

Ben je vergeten? Dan stuurt de Belastingdienst u een herinnering. Als u na deze aanmaning niet of te laat aangifte doet, moet u een dwangsom betalen.

 

 1. Belastingrente

Houd er rekening mee dat er belastingrente wordt berekend als de aangifte later dan 8 maanden na de overlijdensdatum wordt ingediend. Ook brengen zij belastingrente in rekening als uw aangifte erfbelasting onjuist of onvolledig is en als wij bij de definitieve aanslag afwijken van uw aangifte.
Zij brengen geen belastingrente in rekening voor overlijden van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2020.

 

 1. En wanneer loop ik het risico een boete te krijgen?
  Naast een boete voor niet-naleving is er ook een boete voor een misdrijf. Deze kunnen wij opleggen als u bewust geen aangifte doet. Of opzettelijk onjuist of onvolledig. U krijgt ook een boete als wij u een aanvullende beoordeling sturen nadat blijkt dat uw vorige beoordeling te laag was, omdat u: – Opzettelijk onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, of – U door grove nalatigheid onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt – Door “nalatigheid “ernstig” bedoelen we dat u verwijtbaar onzorgvuldig of nalatig bent geweest.

Inhoud accordeon

Omdat erven over de landsgrenzen heen andere regels met zich meebrengt. Sommige landen heffen geen erfbelasting. Of alleen als u bijvoorbeeld een huis erft. Het hangt er dus van af in welk land u woont of aangifte moet doen, en waar u aangifte moet doen: in Nederland of in uw woonland.

Omdat erfbelastingregels in elk land anders zijn, is het helaas niet mogelijk om uit te leggen hoe de regels in elk land werken. U kunt beter onderzoeken wat de wetgeving inzake erfbelasting is in het land waar u woont.

Dan geeft u dat aan bij uw aangifte erfbelasting in Nederland. Want wellicht heeft Nederland een belastingverdrag met uw woonland om dubbele belasting te voorkomen. De belasting in het buitenland verrekenen we dan met de Nederlandse erfbelasting.

U kunt deze vrijstelling aanvragen als u een in het buitenland geregistreerd motorrijtuig uit het buitenland heeft geërfd.

Bron: Erfbelasting.